CSR

CSR (Corporate Social Responibility) według normy PLN- ISO 26000 CSR oznacza „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste zasady i etyczne zachowanie.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa lubuskiego do skorzystania z oferty OWES w zakresie promocji, edukacji i realizacji społecznie odpowiedzialnego biznesu w o obszarze zaangażowania społecznego.

1. KONKURS „BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE

Konkurs „BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE” jest częścią oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej skierowanej do przedsiębiorstw z województwa lubuskiego. Zapraszamy firmy z województwa lubuskiego, do prezentowania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanej w jednym z kluczowych obszarów PL-ISO 26000 – „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”.
Premiowane będą przedsiębiorstwa, realizujące praktyki w obszarze zaangażowania społecznego, które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej oraz są spójne z misją przedsiębiorstwa. (statuetka „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”).

Przybliżamy Państwu obszary zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej uwzględnione w normie PL-ISO 26000:

Zaangażowanie społeczne

Polega na reagowaniu firm na problemy społeczności lokalnej, w tym m.in. podejmowaniu działań wzmacniających społeczność, budowanie partnerstw z lokalnymi podmiotami, konsultowanie programów zaangażowania firm z grupami odbiorców.

Edukacja i kultura

Obszar zawiązany z działaniami nakierowanymi na ochronę, promocję i wspieranie kultury i edukacji na wszystkich poziomach.

Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności

Wiąże się z ograniczaniem ubóstwa, wspieraniem rozwoju gospodarczego i społecznego, tworzenie dostępu do pracy, w tym praktyk zawodowy, zaangażowanie w programu rozwijania kompetencji w społeczności lokalnej.

Rozwój i dostęp do technologii

To promowanie rozwoju i zasobów ludzkich oraz dyfuzję technologii, poszerzanie dostępu do technologii, w tym współpraca w tym zakresie z lokalnymi podmiotami, rozpowszechnianie tanich technologii, które są łatwe do powielania i mają pozytywny wpływ na zwalczanie ubóstwa.

Tworzenie bogactwa i dochodu

To przyczynianie się do tworzenia bogactwa i dochodów np. poprzez programy przedsiębiorczości, rozwój lokalnych dostawców oraz poprzez szersze wysiłki na rzecz wzmocnienia zasobów gospodarczych i stosunków społecznych, które ułatwiają ekonomiczny wzrost i generują społeczną korzyść. Wspieranie organizacji i osób, które przynoszą potrzebne produkty i usługi dla społeczności.

Zdrowie - promocja zdrowia

Zdrowie – promocja zdrowia, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia oraz łagodzenie ewentualnych szkód dla społeczności. Obszar obejmuje m.in. uczestnictwo w kampanii na rzecz zdrowia, zachęcanie do zdrowego stylu życia.

Inwestycje społeczne

Polegają na inwestowaniu środków w inicjatywy i programy służące poprawie społecznych aspektów życia społecznego.

Oprócz głównej nagrody dla firmy za dobrą praktykę w obszarze zaangażowania społecznego, pragniemy też dodatkowo wyróżnić praktykę z zakresu współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej (statuetka „Wspólna wartość”).

Współpraca biznesu z podmiotami ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi) może przybierać różne formy, m.in. : sponsoring wydarzeń, wsparcie organizacyjne (np. udostępnienie pomieszczeń), wsparcie rzeczowe, wolontariat pracowniczy czasu i kompetencji (np. mentoring biznesowy dla przedsiębiorstw społecznych), zakup towarów i usług od podmiotów ekonomii społecznej.

Praktyki zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane w Katalogu Dobrych Praktyk na stronie internetowej Fundacji CSR Profit.

Korzyści z udziału w Konkursie „Biznes Wrażliwy Społecznie”:

 

  • Możliwość otrzymania statuetki „Biznes Wrażliwy Społecznie” wykonanej przez przedsiębiorstwo społeczne
  • Zaprezentowanie dobrej praktyki w internetowym Katalogu Dobrych Praktyk
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • Uczestnictwo w uroczystej gali organizowanej wspólnie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Pierwszeństwo w uczestnictwie w bezpłatnych szkoleniach „Społecznie odpowiedzialne inwestowanie”

 

Zgłoś się! Wypełnij formularz do udziału w konkursie „Biznes Wrażliwy Społecznie”!

Do pobrania: Regulamin Konkursu „BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE” (PDF)

2. MENTORING

Mentoring to metoda nauki, która bazuje na partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a uczniem. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w programie Mentoringu i podzielenia się swoją wiedzą i kompetencjami z nowopowstającymi spółdzielniami socjalnymi.

Poniżej załączamy Państwu formularz zgłoszeniowy. Proszę zaznaczyć w jakich obszarach chcieliby Państwo wesprzeć istniejące spółdzielnie socjalne. Na proces mentoringu przewidziane jest 10 godzin.

Zgłoś się! Wypełnij formularz do programu Mentoringu

 

3. SZKOLENIA

Szkolenia będą realizowane w miesiącu wrzesień w trzech miastach: Zielona Góra, Żary, Krosno Odrzańskie. O szczegółach napiszemy Państwu wkrótce!

 

Rozmiar czionki
Kontrast