Jakie cechy powinien rozwijać lider, aby być skutecznym przywódcą?
DAMIAN DEC, trener w Akademii Lokalnych Liderów:

 

 Postawa otwartości i umiejętność zjednywania ludzi 

Skuteczny lider odznacza się postawą otwartości wobec różnorodnych poglądów i sposobów patrzenia na świat. Jego zadaniem jest połączenie potencjałów poszczególnych osób na rzecz dobra wspólnego, interesu społeczności lokalnej. Aby zaangażować do współpracy reprezentantów różnych grup, środowisk, niezbędna jest umiejętność zjednywania ludzi, zachęcania do podejmowania wspólnych wyzwań.

Chęć samodoskonalenia i podnoszenia kompetencji

Lider powinien podejmować działania w kierunku własnego rozwoju, podnoszenia swoich kompetencji. Szybkość zmian społecznych i gospodarczych wymusza konieczność ciągłego uczenia się, przygotowywania się do zmieniającej się sytuacji. Obecnie istnieje szeroka gama możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji – od specjalistycznych studiów podyplomowych, przez szkolenia, warsztaty, kursy on-line. Aby móc z tego skorzystać, niezbędna jest jednak chęć samodoskonalenia, rozbudowana ciekawość świata.

Gotowość do podejmowania nowych wyzwań

Lider powinien odznaczać się chęcią do podejmowania nowych wyzwań, dotychczas nie podejmowanych w środowisku lokalnym. Realizacja nowych przedsięwzięć, pomysłów, daje szansę na szersze zaangażowanie społeczności lokalnej.

 Umiejętność wyciągania wniosków 

Bardzo często lęk przed porażką powoduje zaniechanie działania, odstąpienie od realizacji jakiegoś zadania. Myślę, że kluczową umiejętnością lidera jest uświadamianie i pokazywanie, że porażka, nieudana próba to element rzeczywistości, taki sam jak sukces. Sztuka polega na umiejętności wydobycia wniosków, określenia nauki płynącej z tego doświadczenia.

Umiejętność planowania 

Umiejętność planowania dotyczy zarówno pracy lidera, jak i osób z nim współpracujących. Często powodzenie inicjatywy zależy od odpowiedniego jej zaplanowania. Lider potrafi oddzielić fazę przygotowania od realizacji, jest w stanie zgromadzić wszystkie niezbędne informacje i zasoby. W obszarze planowania, mieści się również generowanie wizji rozwoju danej społeczności, czyli szerokiego obrazu przyszłości. Lider nie koncentruje się na pojedynczych działaniach, ale łączy ludzi wokół pożądanego kierunku rozwoju.

Umiejętność doceniania 

Skuteczny lider, dostrzega i umiejętnie nazywa wkład innych osób. Docenianie jest kluczowym składnikiem budowania zaangażowania. Lider może docenić, na wiele różnych sposobów, wśród których można wymienić choćby publiczne podziękowanie.

Umiejętność rozwiązywania konfliktów 

Konstruktywny lider, to osoba potrafiąca odnaleźć się w sytuacji konfliktu. Rozumie jego dynamikę, potrafi określić i nazwać rodzaj sytuacji konfliktowej. Lider potrafi przeprowadzić społeczność lokalną przez wszystkie etapy konfliktu.

 

AKADEMIA LIDERÓW LOKALNYCH

 W Zielonej Górze zakończyła się II edycja Akademii Liderów Lokalnych (ALL).  Jednak dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o tym przedsięwzięciu, mamy dobrą wiadomość – w następnym roku rusza kolejna edycja.

Głównym celem Akademii jest zwiększenie wiedzy i umiejętności jej uczestników w zakresie organizowania i prowadzenia procesów zwiększających zaangażowanie społeczności lokalnych w planowanie i wdrażanie polityk publicznych. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli OWES, PES,  JST oraz nauki i biznesu z terenu województwa lubuskiego.

Szkolenia mają formę wyjazdową i prowadzone są według harmonogramu w modułach 15-godzinnych.  Uzupełnieniem szkoleń są spotkania międzysesyjne tzw. „laboratoria”. Program szkoleń opracowany został na podstawie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczestników i obejmuje kompleksowo kwestie dotyczące planowania, organizowania i podsumowania procesów z zakresu animacji lokalnej. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, maksymalnie angażującymi uczestników w proces edukacyjny.

Zakładane główne rezultaty szkoleń

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu: metod i technik diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej,  metod włączania społeczności lokalnej, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dot. partnerstw lokalnych, rewitalizacji, konsultacji społecznych, definicji głównych kategorii związanych z animacją lokalną, identyfikacji poziomów partycypacji społecznych, źródeł informacji, planowania i wdrażania procesów partycypacyjnych.

Uczestnicy podniosą swoje umiejętności w zakresie, doboru technik i metod diagnozy społeczności lokalnej, identyfikacji kluczowych etapów organizowania i prowadzenia procesów partycypacyjnych, prowadzenia wybranych technik  diagnostycznych, konsultacyjnych i partycypacyjnych, porozumiewania się z różnorodnymi grupami odbiorców, angażowania liderów lokalnych do współpracy.

Uczestnicy rozwiną postawy: otwartości i gotowości do udziału oraz organizowania/wspierania procesów planowania i wdrażania lokalnych polityk publicznych, motywacji do działania na rzecz środowiska lokalnego, chęci podnoszenia umiejętności osobistych, szacunku dla zróżnicowanych grup interesariuszy,  tolerancji dla odmiennych punktów widzenia i rozumienia kwestii spornych.

Akademia realizowana przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w ramach projektu pt. EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej. Pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku.

Dlaczego warto zapisać się do Akademii Liderów?

DAMIAN DEC, trener:

Udział w Akademii daje możliwość rozwinięcia swoich umiejętności liderskich. Program przygotowany został w oparciu o doświadczenia w pracy z kilkudziesięcioma społecznościami lokalnymi i zawiera najistotniejsze elementy warsztatu lidera. W ramach Akademii duży nacisk położony jest na praktykę, każdy z uczestników opracowuje swój indywidualny pomysł na pracę ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia prowadzone są w formie wyjazdowej, umożliwiającej pełną koncentrację nad poszczególnymi tematami szkoleń.

Moim zdaniem udział w ALL daje szansę na rozwój, weryfikację posiadanej wiedzy i możliwość poznania skutecznych narzędzi pracy ze społecznościami lokalnymi.

Lider to kto?

Wypowiedzi uczestniczek Akademii Lokalnych Liderów:

KATARZYNA KULIKOWSKA

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa

Lider powinien zachęcać osoby w różnym wieku – dzieci, młodzież, osoby starsze, do tego, by coś robiły dla siebie i innych, do akcji społecznych. Sama mam dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, z nimi działam. Ostatnio zachęciłam ich do ilustrowania wierszy napisanych przez poetów lubuskich specjalnie dla najmłodszych. Dzieci robiły do tego ilustracje w formie książki, wydanie dofinansował Urząd Marszałkowski, za co jestem bardzo wdzięczna. Teraz planuję drugą taką akcję i już mam chętnych. Chcę wydać książkę z legendami o gminie Zabór, której jestem mieszkanką. I byłaby to promocja gminy, a równocześnie twórczości młodych osób. Do pisania legend zaprosiłabym dzieci starsze, powyżej 10 lat.

BEATA MARCINIAK

Stowarzyszenie „Trampolina”, Osiecznica

Cechami lidera są na pewno zdolność zachęcania i motywowania do działania, zapalania ludzi do tego, żeby chcieli działać. Lider jest wszędzie, w stowarzyszeniu, w pracy, taka osoba, która jest motorem napędowym do działania, daje przykład, z charyzmą. Ktoś, kto stoi na czele, kto potrafi doceniać, zachęcać do uczestniczenia w życiu społecznym, zadaniem lidera jest dostrzegania tych, którzy coś robią. To motywuje i dodaje odwagi innym, nabierają wtedy wiary i zaufania, że nie są anonimowi w grupie, że robią ważne rzeczy. Lider powinien słuchać, co inni mają do powiedzenia, przyjmować krytykę, bo pomysły, które mnie się wydają ciekawe, nie do końca muszą takie być.

AGNIESZKA KOZAKIEWICZ

Stowarzyszenie CURTEZ, Zielona Góra

Lider to osoba, która poświęca dużo czasu dla innych, żyje z ludźmi, między nimi. Animowanie życia społecznego to dla niego hobby. To zaangażowanie jest jak choroba. Brak czasu, pieniędzy, rodzina, praca zawodowa to żaden argument –  wszystko da się pogodzić, choć, oczywiście, często ciężką pracą. Ale wszystko wynagradza uśmiech innych. Choć nie zawsze jest kolorowo. Jednak lidera nie zraża brak podziękowania, czy krytyka, która się zdarza. Tak jak większość osób na początku, kiedyś wszystko robiłam  sama, byłam przemęczona i przeciążona, ale teraz uczę się delegować obowiązki, dzielić pracą, zamiast kontrolować innych i denerwować się na nich.  Wiąże się to też z nauką „wyluzowania”, czyli przymykania oka na wiele rzeczy, nauką cierpliwości, wyrozumiałości. Te cechy są potrzebne, bo inaczej zrazi się do siebie wiele osób. Trzeba też przestać mierzyć inne osoby własną miarą, przyjąć to, że ktoś to robi wolniej, inaczej, brać pod uwagę porażki.

Lider powinien też być ciepły i energiczny, porywać do działania, pozytywną aurą przyciągać inne osoby.

A jak to jest ze mną? Po trzecim roku prowadzenia stowarzyszenia i zaangażowania społecznego na innych płaszczyznach, jestem wypalona, na skraju zniechęcenia. Jednak uczestnicząc w Akademii naładowuję baterie na nowo, czerpię energię od tak samo zakręconych jak ja ludzi. Jest dobrze, uczę się cierpliwości i pokory, nie stawiam sobie zbyt wysoko poprzeczki i też nie oczekuję, że wszystkie cele zostaną zrealizowane. W dalszym ciągu kocham ludzi, choć już bardziej rozważnie. A co najważniejsze – posiadam jeszcze wiele pokładów pozytywnej energii, którą zamierzam wpompować w otaczającą mnie społeczność.

 

 

 

Cały miesięcznik do pobrania: PressES _11-1.pdf     Pobierz