Skąd wziąć pieniądze na działania organizacji? Zwłaszcza kiedy ta dopiero raczkuje. Nie ma jeszcze za sobą w tej dziedzinie doświadczeń, albo bardzo małe. Od czego zacząć?

Wydaje się, że jest bardzo dużo możliwości finansowania organizacji. A jednak brak pieniędzy jest jednym z podstawowych problemów stowarzyszeń czy fundacji i często wiąże się z zaniechaniem ich działalności czy w ogóle rozpadem.

Praca społeczna członków i wolontariuszy, pomoc rzeczowa darczyńców z czasem przestaje wystarczać. Wraz z rozwojem organizacji rosną też koszty administracyjne, a czas poświęcony przez osoby zaangażowane to często „pełny etat”, tyle że bez finansowego wynagrodzenia.

By sprawnie pozyskiwać pieniądze, potrzebna jest silna motywacja do działania, zgrany zespół ludzi i czas. Dotyczy to zarówno drobnej dotacji np. z gminy, zbiórki publicznej, kampanii, czy innych źródeł finansowania. Zwróćmy też uwagę, czy zadanie, na które chcemy pozyskać dofinansowanie pokrywa się z zapisami w statucie. To warunek otrzymania dotacji na dany cel, dlatego dobrze napisany statut jest podstawą.

Źródła finansowania:

Składki członkowskie. To obowiązkowe wpłaty wszystkich członków stowarzyszenia, które przeznacza się na cele statutowe. Ich wysokość ustalana jest z góry przez organizacje – może to być 5 zł miesięcznie, może być również 20 zł. Uwaga! Fundacje nie zbierają składek członkowskich, bo nie posiadają członków.

Dotacje ze środków publicznych i prywatnych. To pieniądze (inaczej granty), które organizacja otrzymuje na wykonanie określonego zadania (realizację projektu).  Można je wydać tylko na określone zadanie, warunki określa grantodawca.

Dotacje ze środków publicznych to przede wszystkim konkursy ofert na wykonanie danego zadania ogłaszane przez samorządy na różnym szczeblu i ministerstwo, to również fundusze europejskie przyznawane przez Komisję Europejską za pośrednictwem instytucji pośredniczących.

Istnieje również szereg fundacji, które wspierają działania organizacji w trybie konkursu ofert na określone zadania lub w trybie ciągłego naboru wniosków (np. Fundacja Batorego, Fundacja BGK, Kulczyk Foundation, Fundacja PGE, Fundacja Kronenberga, Fundacja BZ WBK, Fundacja Tesco Dzieciom, Fundacja PZU i wiele innych).

Darowizny. Mogą być finansowe (gotówka, wpłaty na konto) lub rzeczowe (np. żywność, ubrania itp.), często przekazywane na podstawie umowy. Organizacja nie płaci podatku od darowizny, jeśli jest jej cel jest zgodny z celami statutowymi danego stowarzyszenia czy fundacji i jest zawarty w katalogu celów zwolnionych z podatku od osób prawnych. Warto sprawdzić, czy tak jest w naszym przypadku!

1 proc. podatku. By mieć taką możliwość, trzeba uzyskać statut organizacji pożytku publicznego. Organizacje mające statut OPP muszą przekonać podatników, by w rozliczeniu rocznym, składanym do Urzędu Skarbowego wpisali, że właśnie im chcieliby przekazać 1 proc. płaconego przez siebie podatku dochodowego.

Sponsoring. Organizacje mogą zwracać się do firm i instytucji o wsparcie rzeczowe i finansowe, czy nieodpłatne wykonanie danej usługi. Zwykle wiąże się to z umową pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, w której zawarte są wzajemne zobowiązania. Potrzebne jest również prowadzenie działalności gospodarczej przez organizację.

Zbiórki publiczne. Zasady ich prowadzenia reguluje ustawa o prowadzeniu zbiórek publicznych. To m.in. zbieranie pieniędzy do puszek, czy rzeczy, które przekazuje się dalej, konkretnym osobom, czy na określony cel.

Crowdfunding.  To forma finansowania różnego rodzaju projektów (przedsięwzięć) przez społeczność, często w zamian za określone świadczenia zwrotne (np. towary, usługi, udziały). W Polsce crowdfunding bywa nazywany finansowaniem społecznościowym.

 Loterie. Można pozyskiwać pieniądze z loterii fantowych. Losujący wygrywają nagrody, a dochód przeznaczony jest na cele społeczne, statutowe.  Organizacja loterii wymaga każdorazowo zgłoszenia do izby celnej, a w przypadku większych loterii fantowych – uzyskania zezwolenia od izby celnej.

Nawiązki. Nawiązka to dodatkowa kara pieniężna nałożona przez sąd za wykroczenie lub przestępstwo. Określoną kwotę wpłaca się na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a dalej przekazywana jest ona organizacjom pozarządowym na zadania określone w konkursie ofert. W przypadku wykroczeń lub przestępstw dotyczących środowiska, zasądzane są nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpłatna działalność pożytku publicznego. To nic innego jak opłaty za usługi lub sprzedaż towarów, z których dochód jest całkowicie przeznaczony na działalność statutową organizacji. Działania odpłatne muszą być zgodne z tym, co zapisane jest w statucie, przychody ze sprzedaży muszą być równe kosztom. Jeśli organizacja wypracowuje zysk, mamy już do czynienia z działalnością gospodarczą.

Działalność gospodarcza. To również świadczenie płatnych usług czy sprzedaż towarów, ale już z zyskiem dla organizacji, który również powinien być przeznaczony na działania statutowe (jednak profil działalności gospodarczej nie musi pokrywać się z tym, co mamy zapisane w statucie). W organizacji można prowadzić zarówno działalność odpłatną, jak i działalność gospodarczą, ale należy wyodrębnić, które działania prowadzone będą w ramach danej działalności, nie mogą się one pokrywać. Działalność gospodarczą należy zarejestrować w KRS, konieczna jest też zmiana statutu.

Tutaj znajdziesz informacje o konkursach:

http://fundusze.ngo.pl/,

http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://rpo.lubuskie.pl/

http://www.platformakultury.pl/

https://funduszenaedukacje.wordpress.com/

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/

Facebook:

OWES Zielona Góra

Zielonogórskie organizacje pozarządowe

Lubuskie organizacje pozarządowe

Gorzowskie organizacje pozarządowe

Konkursy dla ngo

 

Jeśli jesteście zainteresowani wymienionymi formami finansowania i chcielibyście się dowiedzieć o nich więcej, potrzebujecie wsparcia „na starcie”, zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Opracowała Renata Wcisło na podstawie źródeł: Monika Robaszyńska „Źródła finansowania organizacji pozarządowych”, poradnik ngo „Pakiet startowy – poradnik dla nowo powstałych organizacji pozarządowych – ABC III sektora

 

Cały miesięcznik do pobrania: PressES _8 – ebook.pdf     Pobierz