Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż najbliższy termin Komisji Oceny Wniosków, planowany na dzień 25 sierpnia, ze względu na liczne prośby grup inicjatywnych został przesunięty na dzień 12 września.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie OWES w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 41 D/3 lub w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Słubicach, (biuro Fundacji na rzecz Collegium Polonicum) ul. Kościuszki 1 do dnia 11 września 2017 r., do godz. 15.00. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu. Gdy dokumenty zostaną dostarczone po terminie, zostaną przekazane na następny termin Komisji, pod warunkiem dostępności środków na utworzenie miejsc pracy.
Spis dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o dotację można znaleźć w Regulaminie, Rozdział 11.
Przypominamy, że wraz z wnioskiem o dotację należy złożyć wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe (tylko dla nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych).
Komplet dokumentów należy złożyć:
  • w jednym egzemplarzu papierowym; wnioski, biznesplan i harmonogram muszą być wypełnione elektronicznie;
  • w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – należy nagrać na płycie Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy wraz z Załącznikami nr 12 i 13 Regulaminu projektu oraz Wniosek o wsparcie pomostowe (jeśli dotyczy); dokumenty te muszą być nagrane w wersji edytowalnej, np. w programie Word, Excel (nie skanowane, nie w formacie .pdf).
Regulamin, kryteria oceny wniosków (formalne i merytoryczne) i pozostałe wymagane dokumenty znajdują się na stronie owes.zgora.pl/osrodek/do-pobrania.
ZAPRASZAMY!