9 kwietnia w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” wystartował nabór wniosków w ramach mini pakietów “Wspólna inicjatywa”. O dotacje do 4,5 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, grupy nieformalne i inne podmiot ekonomii społecznej z terenu obszaru objętego wsparciem OWES Zielona Góra. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem operatora konkursu Fundacji Zielonej Doliny Odry z Górzycy.

Mini pakiety mogą być przeznaczone na projekty, które zainicjują wspólną realizację przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej w regionie, a w szczególności:

 • wzmocnienie wiedzy i umiejętności grup, osób i organizacji pozarządowych w zakresie rozwijania ekonomii społecznej (np. poprzez organizację warsztatów, spotkań, wizyt studyjnych do Podmiotów Ekonomii Społecznej lub Przedsiębiorstw Społecznych mających na celu przygotowanie do prowadzenia PES lub PS),
 • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze ekonomizacji (przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia odpłatnej działalności statutowej lub działalności gospodarczej) – efektem działania powinno być rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej przez organizację pozarządową),
 • budowanie i wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (np. spotkania, warsztaty, debaty, z udziałem mieszkańców, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, samorządów, biznesu, podmiotów prowadzących aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznych, które zakończą się wypracowaniem celów i utworzeniem partnerstwa),
 • aktywizację społeczności lokalnej i liderów lokalnych wokół ekonomii społecznej (np. organizacja lokalnych przedsięwzięć o tematyce ekonomii społecznej z udziałem lokalnych liderów, partnerów społecznych, samorządowych lub biznesowych),
 • promocję ekonomii społecznej na poziomie lokalnym (np. akcje informacyjno-promocyjne, kampanie społeczne na poziomie lokalnym, pokazująca nowoczesne, nietuzinkowe spojrzenie na ekonomię społeczną z uwzględnieniem lokalnych przykładów działań)

i jednocześnie:

 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Kto może starać się o dotację?

 • podmioty ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne) posiadające osobowość prawną z terenu obszaru objętego wsparciem OWES w Zielonej Górze – z wyjątkiem fundacji skarbu państwa, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich i Lokalnych Organizacji Turystycznych,
 • grupy nieformalne liczące min. 3 osoby pełnoletnie, pod warunkiem otrzymania opieki prawnej przez podmiot ekonomii społecznej posiadający osobowość prawną i zarejestrowany na obszarze wsparcia OWES w Zielonej Górze.

Obszar objęty wsparciem OWES Zielona Góra:

 • podmioty i grupy nieformalne z terenów powiatów: krośnieńskiego, sulęcińskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żarskiego i miasta Zielona Góra
 • oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatów: nowosolskiego, świebodzińskiego i żagańskiego, które korzystały ze wsparcia OWES Zielona Góra

Termin naboru:

30 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w 1 egzemplarzu podpisanym przez upoważnione osoby.

Miejsca składania wniosków:

 • Fundacja Zielona Dolina Odry i Warty, 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Dąbrowskiego 41D/3, 65-021 Zielona Góra
 • Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie http://pakiety.zdow.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 533 316 288 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Do pobrania: