Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż w związku z uruchomieniem dodatkowych środków oraz zwiększeniem alokacji na dotacje zw. z utworzeniem miejsc pracy w PS, uzupełniający termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków zaplanowano na dzień 7 marca 2018 r., godz. 15.00.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie OWES w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 41 D/3 lub w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Słubicach, (biuro Fundacji na rzecz Collegium Polonicum) ul. Kościuszki 1 do dnia 7 marca 2018 r., do godz. 14.00. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu. Gdy dokumenty zostaną dostarczone po terminie, zostaną przekazane na następny termin Komisji, pod warunkiem dostępności środków na utworzenie miejsc pracy.

UWAGA! Ze względu na jednoczesne udzielanie podstawowego wsparcia pomostowego przez 6 miesięcy (czyli nie dłużej niż do 30 września 2018 r.), warunkiem otrzymania dotacji jest utworzenie miejsc pracy nie później niż do końca marca 2018 r.

Spis dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o dotację można znaleźć w Regulaminie, Rozdział 11.

Komplet dokumentów należy złożyć:

  • w jednym egzemplarzu papierowym; wnioski, biznesplan i harmonogram muszą być wypełnione elektronicznie;
  • w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – należy nagrać na płycie Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy wraz z Załącznikami nr 12 i 13 Regulaminu projektu; dokumenty te muszą być nagrane w wersji edytowalnej, np. w programie Word, Excel (nie skanowane, nie w formacie pdf).

Regulamin, kryteria oceny wniosków (formalne i merytoryczne) i pozostałe wymagane dokumenty znajdują się na stronie owes.zgora.pl/osrodek/do-pobrania.

ZAPRASZAMY!