Zapraszamy lubuskie przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej do zapoznania się z przewodnikami po ułatwieniach w związku z panującą epidemią COVID-19. W jednym miejscu zebraliśmy przewodniki przygotowane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, a także Polski Fundusz Rozwoju.

1. Przewodnik Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF) zawiera informacje o:

 1. Niskooprocentowanej pożyczce dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy;
 2. Dofinansowaniu wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców;
 3. Dofinansowaniu wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy – dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. Dofinansowaniu do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu;
 5. Umorzeniu składek na ubezpieczenie społeczne;
 6. Odroczeniu lub rozłożeniu składek ZUS bez opłat;
 7. Wsparciu dla podmiotów zatrudnienia socjalnego;
 8. Zmianach w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych;
 9. Możliwości zlecania zadań publicznych w celu zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert;
 10. Programie Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19;
 11. Zmianach warunków spłaty pożyczek dla PES;
 12. Zmianach związane z osobami niepełnosprawnymi;
 13. Wybranych ułatwieniach dotyczących podatków;
 14. Rozwiązaniach dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach EFS.

Przewodnik Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

Aktualizowana na bieżąco podstrona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dedykowana wsparciu dla ekonomii społecznej i solidarnej.

2. Poradnik SNRSS i OZRSS "Tarcza Antykryzysowa a przedsiębiorstwa społeczne" (PDF) zawiera:

1. Rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorców
2. Rozwiązania dla przedsiębiorstw społecznych mających status mikro
przedsiębiorców
3. Rozwiązania dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych
4. Rozwiązania dla zakładów aktywności zawodowej
5. Rozwiązania dla warsztatów terapii zajęciowej
6. Rozwiązania dla centrów integracji społecznej lub klubów integracji
społecznej
7. Rozwiązania dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
8. Rozwiązania dla środowiskowych domów samopomocy
9. Rozwiązania dla klubów samopomocy
10. Rozwiązania dla form opieki nad dziećmi do lat trzech
11. Możliwość wydłużenia terminów dotyczących sprawozdawczości
finansowej
12. Zmiany odnoszące się do kwestii działań statutowych spółdzielni
13. Zmiany w przepisach podatkowych

Poradnik SNRSS i OZRSS “Tarcza Antykryzysowa a przedsiębiorstwa społeczne” (PDF)

3. Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców (PDF) przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju - zawiera szerokie omówienie porad dla przedsiębiorców, nie tylko dla przedsiębiorców społecznych.

Skontaktuj się z doradcami OWES Zielona Góra:

Doradcy biznesowi:

Agata Czerwińska a.czerwinska@wup.zgora.pl
Marcin Herma m.herma@fundacjacp.org
Rafał Wesołowski r.wesolowski@wup.zgora.pl

Doradcy kluczowi:

Agnieszka Sułtanowska a.sultanowska@wup.zgora.pl
Anna Rzepecka a.rzepecka@wup.zgora.pl
Anna Rekut a.rekut@wup.zgora.pl