Ścieżka przyznawania dotacji przez OWES w Zielonej Górze

Czyli po kolei co i komu oferuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Informacji udziela Sylwia Kostrzewa, specjalista ds. dotacji.

Powstanie grupy inicjatywnej

Dotacje przyznawane są na nowe miejsca pracy.
Miejsca pracy, które powstaną z dotacji w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych,  powinny być tworzone dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, to znaczy takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia również na podstawie innych przesłanek, są to m.in. osoby ubogie, bezdomne, uzależnione, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może otrzymać maksymalnie 5 dotacji na utworzenie 5 miejsc pracy.
Przedsiębiorstwo może założyć po pierwsze, grupa inicjatywna złożona z osób fizycznych, po drugie,  minimum dwa podmioty prawne, a po trzecie – może ono powstać z przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej. Pierwszym więc  krokiem do otrzymania wsparcia dotacyjnego jest powstanie grupy inicjatywnej, w procesie tym pomagają animatorzy OWES.

Przykład:

Pięć osób planuje utworzenie spółdzielni socjalnej, z czego dwie są długotrwale bezrobotne, po terapii w ośrodku uzależnień, jedna ma orzeczenie o niepełnosprawności, a dwie pozostałe zostały zakwalifikowane do drugiego profilu pomocy podczas rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Dlatego dotacja przysługuje na utworzenie trzech z pięciu miejsc pracy (na każde miejsce max. 25 tys. zł, co razem daje kwotę max. 75 tys. zł). Spółdzielnię tworzy wszystkie  5 osób z grupy inicjatywnej, dysponując wymienioną kwotą dotacji na zakup sprzętu, materiałów przeznaczonych na wyposażenie trzech miejsc pracy.

Drugi przypadek to utworzenie przedsiębiorstwa społecznego przez dwa podmioty prawne (np. fundacje, stowarzyszenia, gminy) i utworzenie w nim miejsc pracy dla osób, które spełniają wymienione wyżej kryteria. Przedsiębiorstwo społeczne może otrzymać maksymalnie 5 dotacji.

Trzeci przypadek ma miejsce wtedy, kiedy istniejący podmiot ekonomii społecznej (np. fundacja, stowarzyszenie) przekształca się w przedsiębiorstwo społeczne i tworzy nowe miejsca pracy – oczywiście dla osób spełniających wymienione już kryteria. Również może otrzymać maksymalnie 5 dotacji.

Przedsiębiorstwa społeczne (PS)  to podmioty gospodarcze (firmy), które działają nie tylko dla osiągnięcia zysku finansowego, ale  przede wszystkim dla realizacji celów społecznych. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa społecznego nie jest jedynie maksymalizacja zysku na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa, a wykorzystanie narzędzia ekonomicznego do aktywizacji społecznej i zawodowej jego członków. Można też powiedzieć, że zysk w PS rozumiany jest szerzej – dotyczy „przywrócenia do społeczeństwa” zatrudnionych w nim osób, które inaczej nie mogłyby znaleźć pracy.

Blok szkoleniowo-doradczy

Ośrodek wspiera grupy inicjatywne od momentu pojawienia się pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przez procedurę rejestracji, aż po podjęcie działalności ekonomicznej. W tym celu przygotowaliśmy blok szkoleniowo-doradczy, który ułatwi poznanie zasad rządzących ekonomią społeczną, w tym m.in. szkolenia: „Prawne aspekty prowadzenia i zakładania przedsiębiorstwa społecznego”, „Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie społecznym”, „Sprzedaż i marketing w przedsiębiorstwie społecznym” , „Czynniki sukcesu przedsiębiorstwa społecznego”, łącznie 32 godziny. Do tego na grupy czekają doradcy kluczowi, których zadaniem jest przekazanie wiedzy potrzebnej do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego. To doradztwo trwa min. 10 h. Przez kolejnych 10 h grupa tworzy biznesplan we współpracy z doradcą biznesowym. Oprócz tego każdy członek grupy bierze udział w doradztwie zawodowym. Do dyspozycji są także doradcy specjalistyczni i branżowi w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym, a także Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w Zielonej Górze i Słubicach, czyli miejsca wyposażonych w sprzęty i materiały biurowe, komputery z dostępem do internetu, w których grupy mogą się spotykać i wypracowywać pomysł na biznes.

Działania OWES w Zielonej Górze kierowane są do osób z powiatów:
– krośnieńskiego
– słubickiego
– sulęcińskiego
– wschowskiego
– zielonogórskiego ziemskiego i grodzkiego
– żarskiego

Złożenie wniosku o dotację

Wnioski o dotację należy złożyć przed posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków, o terminach informujemy na naszej stronie internetowej www.owes.zgora.pl. Najważniejszym elementem wniosku o dotację na utworzenie nowego miejsca pracy jest biznesplan, który musi być dobrze  przemyślany i dopracowany. W ramach biznesplanu powstaje harmonogram rzeczowo-finansowy, który określa co i w jakim terminie zostanie zakupione z dotacji. W przypadku przyznania dotacji, jest ona rozliczana zgodnie z tym harmonogramem. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Jednym z warunków niezbędnych do uzyskania dotacji jest wcześniejsze ukończenie bloku szkoleniowo-doradczego.

Kontakt:
OWES – dotacje:
Tel. 533 316 281
s.kostrzewa@fundacjacp.org

Ocena komisji

Wniosek o dotację trafia pod ocenę Komisji Oceny Wniosków, która ma maksymalnie 30 dni na ich ocenę. Komisja składa się z min. 6 osób, 5 z nich to przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i partnerów (są to Wojewódzki Urząd Pracy i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Zielonej Górze) oraz z eksperta zewnętrznego. Komisja pracuje zgodnie z zasadą bezstronności. Aby otrzymać dofinansowanie wniosek musi otrzymać min. 60 punktów. Wyniki i listy rankingowe publikowane są najpóźniej po 5 dniach od zakończenia prac Komisji.

Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji, wnioskodawcy mają czas na dopełnienie wszelkich formalności, m.in. utworzenie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podpisanie umowy

Jest to umowa o udzielenie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy. Osoby podpisujące ją w imieniu przedsiębiorstwa społecznego zobowiązują się do utrzymania miejsc pracy przez minimum 12 miesięcy.

Dotacja wynosi maks. 25 tys. zł na utworzenie jednego miejsca pracy. Jeden podmiot może otrzymać maksymalnie pięć dotacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze planuje przyznać dotacje na stworzenie 168 miejsc pracy w nowych lub istniejących już przedsiębiorstwach społecznych. Daje to kwotę 4,2 mln zł przeznaczonych na dotacje.

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze z dotacji? Katalog kosztów jest bardzo szeroki, obejmuje m.in.: środki trwałe, wyposażenie, drobny sprzęt AGD, dostosowanie lub adaptację pomieszczeń, zakup surowców i materiałów związanych z działalnością produkcyjną (maks. do 15% wartości dofinansowania), zakup środków transportu, jeśli jest dobrze uzasadniony w biznesplanie (jego wartość nie może przekroczyć 50% otrzymanych środków), wydatki związane z promocją i reklamą. Tak naprawdę o tym, co zostanie zakupione decyduje rodzaj prowadzonej działalności.

Wniesienie zabezpieczenia/przekazanie dotacji

Zanim przedsiębiorcy otrzymają dotację, muszą wnieść zabezpieczenie na wypadek, gdyby wydali środki niezgodnie z przeznaczeniem. Obowiązkowym zabezpieczeniem jest podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Niezależnie od niego beneficjenci mogą zostać zobligowani do złożenia dodatkowych zabezpieczeń, np. w postaci poręczenia, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady na rachunku lub aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie dotacji spoczywa na przedsiębiorstwie. W jakich sytuacjach złożony weksel może zostać uruchomiony? W bardzo konkretnych – tylko wtedy, kiedy złamane zostaną zapisy umowy, czyli np. miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez 12 miesięcy od dnia otrzymania dotacji, środki zostaną wydane inaczej niż zapisano w biznesplanie i harmonogramie rzeczowo-finansowym lub przedsiębiorstwo przestanie spełniać wymogi bycia przedsiębiorstwem społecznym, wynikające z definicji.

Wsparcie pomostowe dla nowo utworzonych przedsiębiorstw

Po otrzymaniu jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy, przedsiębiorcy społeczni mogą ubiegać się o wsparcie pomostowe. Pomoże ono w pierwszych miesiącach działalności sfinansować bieżące wydatki, związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wniosek o wsparcie pomostowe na pierwszych 6 miesięcy działalności jest składany razem z wnioskiem o dotację, przez ten okres wynosi ono maksymalnie 1500 zł na osobę na miesiąc. Po upływie pół roku można ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na kolejne 6 miesięcy, które wynosi 1000 zł na osobę na miesiąc. Wsparcie pomostowe jest po to, żeby małymi krokami nauczyć przedsiębiorstwo samodzielności. Ze wsparcia pomostowego finansować można m.in.: koszty związane z zatrudnieniem pracownika (badania lekarskie, szkolenia BHP), koszty ZUS, powstające po stronie zarówno pracownika jak i pracodawcy, podatek dochodowy i składki na fundusz pracy, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty usług pocztowych, obsługi księgowej, materiałów biurowych, przejazdów służbowych, działań informacyjno-promocyjnych, ubezpieczeń związanych z działalnością gospodarczą. Dodatkowo każde nowoutworzone przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie w postaci doradcy biznesowego, a także w miarę potrzeb szkoleń zawodowych, coachingu, mentoringu, pakietów promocyjnych.

Utrzymanie trwałości miejsc pracy

Podpisując umowę o dotację przedsiębiorstwo deklaruje, że te miejsca pracy, których utworzenie zostało sfinansowane z dotacji, zostanie utrzymane przez min. 12 miesięcy od momentu jej przyznania. Nie musi to być pełny etat, minimalny wymiar na jaki należy podpisać umowę o pracę wynosi 1/2 etatu, z zastrzeżeniem, że pułap ten może zostać osiągnięty do 6 miesięcy od utworzenia miejsca pracy (wymiar początkowy nie mniej niż 1/4 etatu). Wyjątek stanowią istniejące przedsiębiorstwa społeczne, w których nowe miejsca pracy muszą zostać utworzone każdorazowo w wymiarze 1 etatu. Trwałość miejsc pracy jest jednym z elementów podlegających kontroli w przedsiębiorstwie społecznym, korzystającym ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Spisała: Katarzyna Kochańska

Obecnie 11 grup inicjatywnych pracuje z doradcami, są w trakcie pisania biznesplanów. W lutym planowane jest pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Wniosków.

 

Cały miesięcznik do pobrania: PressES nr 5 – styczeń 2017 Pobierz