Fundacja Fundusz Współpracy ogłosiła pierwszy nabór w ramach projektu “Premia Społeczna”, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez przyznanie grantów na realizację usług społecznych zlecanych podmiotom ekonomii społecznej (PES). Zachęcamy lubuskie gminy i powiaty do zapoznania się z kluczowymi informacjami dotyczącymi programu oraz zasadami aplikacji.

Główne zasady konkursu
Cel programu
Konkurs “Premia Społeczna” ma na celu wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają granty na realizację usług społecznych przez PES-y. Dzięki temu możliwe będzie wsparcie różnorodnych inicjatyw społecznych, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Dla kogo?
Program skierowany jest do gmin i powiatów.

Na co?
Dofinansowanie obejmuje realizację usług społecznych w 17 kategoriach, w tym m.in.:

 • usługi opiekuńcze
 • opieka wytchnieniowa
 • usługi w rodzinnym domu pomocy
 • usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz innych grup
 • opieka paliatywna i hospicyjna
 • poradnictwo specjalistyczne
 • usługi wspierania rodziny i dzieci
 • usługi interwencji kryzysowej
 • usługi przeciwdziałania przemocy

Ile?
Decydując się na takie rozwiązanie każda jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o grant pokrywający do 25-70% wartości zamówionych usług. Maksymalna kwota grantu wynosi 350 tys. zł. Program przewiduje dwa nabory wniosków.

Kiedy?
Pierwszy nabór został ogłoszony 28 czerwca 2024 r. Generator umożliwiający składanie wniosków o grant uruchomiony zostanie w lipcu 2024 r.

Proces aplikacji
Zapoznanie się z dokumentacją konkursową
Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową, aby upewnić się, że JST spełnia wszystkie wymagania oraz że wybrane usługi społeczne podlegają dofinansowaniu. Dokumentacja jest obecnie w trakcie konsultacji z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przygotowanie i złożenie wniosku
Wnioski o przyznanie grantu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków dostępnego na naszej stronie w zakładce “Złóż wniosek”. W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy zapoznać się z Wzorem wniosku o grant oraz Instrukcją obsługi generatora.

Weryfikacja wniosków
Wnioski będą weryfikowane według kryteriów określonych w Karcie oceny wniosku. Wyniki oceny zostaną podane w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W trakcie weryfikacji możliwe jest poproszenie o korektę formalną, np. w zakresie załączonych dokumentów.

Podpisanie umowy o powierzenie grantu
Po pozytywnej weryfikacji wniosku, na koncie w generatorze pojawi się umowa o powierzenie grantu. Umowę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazać z powrotem. Grant wypłacany jest w ciągu 14 dni od dostarczenia podpisanej umowy.

Przykłady dofinansowanych działań:

 • Nowe usługi społeczne: Gmina X, która nigdy wcześniej nie realizowała zadań w zakresie opieki wytchnieniowej, może teraz częściowo sfinansować tę nową usługę dla mieszkańców.
 • Zwiększenie skali usług: Powiat Y, zamawiający wcześniej usługi poradnictwa specjalistycznego, może teraz zwiększyć zamówienie i zapewnić dostęp do poradnictwa większej liczbie mieszkańców.
 • Zmiana dostawcy usług: Gmina Z, która wcześniej korzystała z usług prywatnej firmy, może teraz zlecić usługi lokalnemu PES-owi.

Kontakt i dodatkowe informacje
Szczegółowych informacji udziela Zespół Projektu „Premia społeczna”:
e-mail: kontakt@premiaspoleczna.pl
tel.: 22 308 06 92

Więcej informacji na stronie internetowej projektu https://premiaspoleczna.pl/