Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił preferencyjne pożyczki na finansowanie bieżącej działalności, o które mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej (przedsiębiorstwa społeczne, fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne), dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi współpracujący z BGK.

Podstawowe informacje o pożyczkach płynnościowych

Kto może się ubiegać?

Odbiorcami pożyczek mogą zostać Podmioty Ekonomii Społecznej:

 • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacja pozarządowa, podmiot, lub spółka non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Grupę docelową Pożyczki Płynnościowej dla PES stanowią podmioty:

 • istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.

Na co?

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnieniem płynności finansowej.

 • Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • koszty administracyjne,
 • koszty zakupu drobnego wyposażenia.
 • pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.
 • Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Główne parametry pożyczki:

 • Maksymalna wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł;
 • Oprocentowanie – 0,1% w skali roku
 • Prowizja – brak opłat i prowizji
 • Oprocentowanie dla pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.: w wysokości 0,1% w skali roku; dla pożyczek udzielonych od 1 stycznia 2021 r. połowa stopy redyskonta weksli NBP
 • Okres spłaty dla pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.: 48 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od I stycznia 2021 r.: 36 miesięcy;
 • Karencja w spłacie kapitału pożyczki — dla pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.: do 12 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 stycznia 2021 r.: do 6 miesięcy;

Ograniczenia w finansowaniu

Pożyczka Płynnościowa nie może być udzielona PES, który:

 • na etapie udzielania pożyczki był wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej,
 • posiada zaległości w ZUS/KRUS/US,
 • posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku,
 • wobec którego jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
 • korzystał już ze wsparcia w ramach Pożyczki Płynnościowej dla PES.
 • Pożyczka nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu innego kredytu/pożyczki udzielonego ze środków publicznych, w szczególności w ramach PO WER.

Pośrednicy finansowi działający na terenie całego kraju:

Najczęściej zadawane pytania o pożyczkę płynnościową.