Do 23 lipca 2018 r. można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES).

KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Aktualizacja KPRES wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Do pobrania:

źródło: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/KPRES,na,lata,2014-2023,4070.html