Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać uwago do 28 września 2020 r.

Najważniejsze założenia nowego Programu FIO na lata 2021-2030:

Główny cel Programu:
zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne: wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym,

Program obejmuje cztery priorytety merytoryczne:

  • Priorytet 1 Mikro inicjatywy – dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym. Priorytet 1 powinien umożliwić tego typu podmiotom otrzymanie dotacji na realizację planowanych działań i projektów.
  • Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego – w ramach priorytetu wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.
  • Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym – ma się przyczynić do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.
  • Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich – ma się przyczynić do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

Budżet programu: 80 mln zł rocznie.

Uwagi należy przesyłam w formie edytowalnej na adres e-mail: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl do 28 września 2020 r.

Projekt programu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Komitetu ds. Pożytku Publiczego https://www.gov.pl/web/pozytek/program-fundusz-inicjatyw-obywatelskich-nowefio-na-lata-2021-2030