Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze informuje, że kolejny termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o uzyskanie jednorazowej dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych odbędzie się w dniu 27 września 2017 r.

UWAGA: nabór dotyczy jedynie istniejących spółdzielni socjalnych!

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie OWES w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 41 D/3 lub w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Słubicach, (biuro Fundacji na rzecz Collegium Polonicum) ul. Kościuszki 1 do dnia 26 września 2017 r., do godz. 15.00. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu.

Spis dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o dotację można znaleźć w Regulaminie, Rozdział 11.

Komplet dokumentów należy złożyć:

  • w jednym egzemplarzu papierowym; wniosek biznesplan i harmonogram muszą być wypełnione elektronicznie;
  • w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – należy nagrać na płycie Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy wraz z Załącznikami nr 12 i 13 Regulaminu projektu; dokumenty te muszą być nagrane w wersji edytowalnej, np. w programie Word, Excel (nie skanowane, nie w formacie .pdf).

Regulamin, kryteria oceny wniosków (formalne i merytoryczne) i pozostałe wymagane dokumenty znajdują się na stronie owes.zgora.pl/osrodek/do-pobrania.

ZAPRASZAMY!