Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Łącznie dostępnych jest 4,5 mln zł finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach projektu “Egida”?

  • podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego placówki, które świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Granty przyznawane są w dwóch kategoriach:

Zadanie 1. Wsparcie domów pomocy społecznej – wnioski mogą składać domy pomocy społecznej znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

Zadanie 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i instytucji opieki paliatywnej – wnioski mogą składać podmioty prowadzące:

  1. domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  2. schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych,
  3. instytucje opieki paliatywnej (hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze).

Uprawnione podmioty:

  • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, posiadające pełnomocnictwo/ upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego (do złożenia wniosku, podpisania Umowy o powierzenie Grantu, rozliczenia Grantu),
  • organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne,
  • przedsiębiorcy (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną).

Podmioty powinny posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, które ubiegają się o Grant.

Wysokość wsparcia

W zadaniu 1. Wsparcie domów pomocy społecznej – wysokość grantów uzależniona jest od liczby miejsc w domu pomocy społecznej i liczona jest – liczba miejsc x 1 475,00 PLN. Oznacza to następujący przelicznik wysokości grantu:

  • liczba miejsc w DPS powyżej 200 – maksymalna kwota 336 300,00 PLN dla jednostki,
  • od 150 do 199 miejsc – maksymalna kwota 274 350,00 PLN dla jednostki,
  • od 100 do 149 miejsc – maksymalna kwota 161 364,00 PLN dla jednostki,
  • od 50 do 99 miejsc – maksymalna kwota 107 800,00 PLN dla jednostki,
  • poniżej 49 miejsc – maksymalna kwota 64 140,00 PLN dla jednostki.

W zadaniu 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i instytucji opieki paliatywnej – wysokość grantu może wynosić maksymalnie 52 500,00 PLN na jednostkę.

Jak składać wnioski?

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”, Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „EGIDA” lub przesłać na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem “Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „EGIDA”

Dopuszczona jest możliwość złożenia Wniosku oraz załączników (skan Wniosku podpisanego i opatrzonego pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl. Wniosek w wersji papierowej należy przesłać niezwłocznie po złożeniu go w wersji elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

Dostępne na stronie www.es.lubuskie.pl