7 sierpnia o godz. 16.00 zapraszamy młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu “Startuj z FIO!”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze (ul. Dąbrowskiego 41D/3).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze oraz Fundacja „Ad Rem” z Gorzowa Wlkp. realizują projekt pt. „Startuj z FIO!” w województwie lubuskim.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obie organizacje pełnią rolę Operatorów w województwie lubuskim i dysponują środkami dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na ich inicjatywy.

CEL: Zwiększenie aktywności i zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego w życie publiczne, poprzez dofinansowanie minimum 55 projektów z zakresu inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU FIO 2017: 370 tys. zł.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA MIKRODOTACJE: 275 tys. zł.

MIEJSCE REALIZACJI: województwo lubuskie

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O MIKRODOTACJE?

 1. Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.
 2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej.
 3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.
 4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

NA CO MOGĄ ZOSTAĆ WYKORZYSTANE MIKRODOTACJE?

 1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:
 • sprzęt biurowy,
 • sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
 • koszty adaptacji lokalu,
 • oprogramowanie komputerowe,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.
 • realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
 1. Patron może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miało możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.

WYSOKOŚĆ MIKRODOTACJI: Do 5 tys. zł.

PLANOWANE TERMINY W RAMACH PROJEKTU:

 • Czerwiec/Lipiec 2017- promocja, informacja oraz animacja dot. projektu, w tym 14 spotkań w całym województwie
 • Lipiec 2017- ogłoszenie konkursu na mikrodotacje i nabór wniosków
 • Sierpień 2017- ocena złożonych wniosków
 • Wrzesień 2017 r.- podpisywanie umów na realizację wybranych projektów
 • Wrzesień-Listopad 2017 r.- realizacja projektów
 • Grudzień 2017 r- rozliczenie zrealizowanych projektów oraz składania sprawozdań

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 24 LIPCA-12 SIERPNIA 2017 r. Wnioski można składać w trzech formach: osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?

Na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Między Odrą a Bobrem”- miedzyodraabobrem.pl, oraz na stronie Fundacji “Ad Rem” w Gorzowie Wlkp.-fundacjaadrem.pl, znajdą się wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzorów dokumentów, regulaminu ubiegania się o mikrodotacje wraz z kryteriami i zasadami wyboru, kalendarz spotkań w regionie, instrukcje i informacje o tym jak wypełnić wniosek.

W ramach realizowanego projektu Stowarzyszenie oraz Fundacja „Ad Rem” będą prowadzą biura projektu oraz punkty konsultacyjno-doradcze, które będą funkcjonowały do końca tego roku. Będziemy udzielać informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail w zależności od potrzeb, preferencji i możliwości.

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”, ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór

tel.68 320 13 55; k.drozak@miedzyodraabobrem.pl