Bank Gospodarstwa Krajowego powołał Fundusz Gwarancyjny dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty i pożyczki w bankach spółdzielczych. gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy obecnie są to: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS) i SGB-Bank S.A. (SGB) oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze, które przystąpią do współpracy.

Łącznie oba banki zrzeszają 553 banki spółdzielcze w całym kraju. Jak informuje BGK łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych PES-om może wynieść nawet 25 mln zł, a jeśli instrument gwarancyjny cieszyć się będzie zainteresowaniem wśród przedsiębiorców społecznych, brane jest pod uwagę zwiększenie środków na ten cel.

O gwarancje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne), podmioty reintegracyjne (np. CIS, KIS, ZAZ, WTZ), organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, a także spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz spółki non-profit.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej BGK w zakładce “gwarancje” https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/