Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierających sektor ekonomii społecznej, administracji rządowej, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nauki, a także biznesu – zapraszamy do udziału w Europejskich Regionach Gospodarki Społecznej – Lubuskie Forum 2018, które odbędzie się 28 września w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Celem forum jest popularyzacja działań, związanych z sektorem ekonomii społecznej (ES), wymiana doświadczeń oraz skuteczne implementowanie dobrych praktyk na poziomie lokalnym i regionalnym. Ponadto, łączenie środowisk, związanych z sektorem ekonomii społecznej, podnoszenie kompetencji osób działających w obszarze ES, prowadzące do zwiększenia wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnych.

W ramach forum zostanie podjęty dialog między innymi nt.: działań na rzecz tworzenia porządku prawnego i społecznego, sprzyjającego rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce i regionie, sieciowania podmiotów ekonomii społecznej, warunków koniecznych do dobrego funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej w Unii Europejskiej/kraju/regionie.

Organizatorem forum jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze – organizator procesu koordynacji i monitorowania sektora ekonomii społecznej. Od grudnia 2015 r. realizuje projekt „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 2020. Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim.

Do pobrania program wydarzenia:

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na formularzu na adres mailowy: k.jedynak@rops.lubuskie.pl lub poprzez formularz elektroniczny dostępny TUTAJ.

W razie pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Jedynak na adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl bądź telefonicznie 68 323 19 27.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://es.lubuskie.pl/pl/Europejskie-Regiony-Gospodarki-Spolecznej-Lubuskie-Forum-2018

Partnerzy:
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze (prowadzony przez konsorcjum: Fundację na rzecz Collegium Polonicum, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Zielonej Górze);
  • Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. (prowadzony przez konsorcjum: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie);
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego – w ramach zawartego porozumienia wieloletni partner wspólnych przedsięwzięć w regionie;
  • Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – zespół ludzi powołany uchwałą nr 23/278/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 r., społecznie angażujących się w działania związane z wyznaczaniem wizji i kierunków rozwoju lubuskiej ekonomii społecznej. Ich zadaniem jest opiniowanie i kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dot. ES z uwzględnieniem kierunków określonych w Lubuskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2020;
  • Regionalne media: Polskie Radio „Radio Zachód”, Radio Zielona Góra, Telewizja Polska, Odział Gorzów Wlkp. – to wieloletni partnerzy medialni, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze realizują projekty o charakterze społecznym.