Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie z „Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki, nowosolski, żagański, międzyrzecki oraz miasto Zielona Góra.

Szkolenie poprowadzi Justyna Bartosiewicz:

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”.

Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Program szkolenia: szkolenie trwa 8 h dydaktycznych w godzinach 9:00 – 15:45

Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości:
a) Zakładanie stowarzyszenia i fundacji;
b) Istota statutu organizacji pozarządowej i jego zmiana;
c) Organy organizacji pozarządowej i zmiana osób wchodzących w skład organów organizacji;
d) Odpowiedzialność osób będących członkami organów organizacji;
e) Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
f) Wolontariat;
g) Fundacja i stowarzyszenie w roli płatnika;
h) Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego;
i) Przychody i koszty w podmiotach ekonomii społecznej tym organizacja i rozliczanie zbiórki publicznej;
j) Opodatkowanie działalności statutowej i gospodarczej.

Miejsce szkolenia:
Zielona Góra siedziba OWES ul. Dąbrowskiego 41D/3, https://goo.gl/maps/2ihic8tczE42
Termin szkolenia:
06.09.2018 r.
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: WYPEŁNIJ TU
2. W dniu szkolenia należy dostarczyć niezbędną dokumentację:

  • Podmioty, które pierwszy raz uczestniczą w szkoleniach bezpłatnych są zobowiązane zabrać wypełnione i podpisane załączniki 2,5,7,8
  • Podmioty, które w tym roku były na szkoleniach są zobowiązane zabrać wypełnione i podpisane załączniki 7 i 8
    Osoby, które pierwszy raz uczestniczą w szkoleniach bezpłatnych prosimy o wypełnienie i zabranie ze sobą dodatkowo załącznika 1 i 4

3. Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Lidia Legutko
Specjalista ds. procesu edukacyjnego
tel. 782 870 164
l.legutko@frdl.org
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
W Zielonej Górze