Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem środków na realizację projektów z województwa lubuskiego z powiatów objętych projektem: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Szkolenie prowadzi Małgorzata Rulińska.

Przeprowadziła blisko 100 szkoleń z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020; napisała 31 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych; posiada 22 lata doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, specjalizuje się w projektach innowacyjnych, ocenia projekty w PO WER i RPO kilku województw, obecnie jest dyrektorem spółki polsko-duńskiej zajmującej się m.in. programami, strategiami i projektami. Ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej

Program szkolenia: szkolenie trwa 8h dydaktycznych

 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
 • Określenie grupy docelowej,
 • Określenie celu projektu,
 • Planowanie działań,
 • Harmonogram,
 • Określenie rezultatów,
 • Budżet,
 • Zespół projektu.
 • Źródła finansowania: zadania publiczne, fundacje grantowe, FIO, ASOS, środki UE
 • Gdzie szukać aby znaleźć informacje na temat dotacji
 • Formularze ofert
 • Przedstawienie typów projektów możliwych do realizacji w ramach lokalnych inicjatyw.

Termin i miejsce szkolenia:

9.05.2017 Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 w godzinach 9.00-15.45 harmonogram Krosno Odrz.
8.06.2017 Collegium Polonicum Słubice w godzinach 12.00-18:35 harmonogram Słubice Uwaga! Szkolenie w Słubicach zostało przeniesione do Zielonej Góry!

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń:
Krosno Odrzańskie do 5.05.2017 r.
Słubice do 1.06.2017 r.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny:

-> Krosno Odrzańskie WYPEŁNIJ TU
-> Słubice WYPEŁNIJ TU

2. W przypadku zgłoszenia osoby fizycznej prosimy wypełnić jedynie formularz zgłoszeniowy

W przypadku zgłoszenie na szkolenie osób reprezentujących NGO należy wypełnić i dostarczyć na szkolenie dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz 7 i 8 do pomocy de minimis podpisane przez osoby upoważnione w Państwa organizacji NA SZKOLENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DOKUMENTY W ORYGINALE!!

załącznik nr 2 -> pobierz tutaj

załacznik nr 5 -> pobierz tutaj

załącznik nr 7-> pobierz tutaj

załącznik nr 8 -> pobierz tutaj

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:

Lidia Legutko
tel. 782 870 164
l.legutko@frdl.org
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej. Regulamin projektu.