Najczęściej zadawane pytania oraz baza wiedzy

tutaj możesz dowiedzieć się co to jest przedsiębiorstwo społeczne, kto może założyć takie przedsiębiorstwo, oraz na jakie wsparcie można liczyć. Wszystko podane w formie listy pytań i odpowiedzi.

1. Spółdzielco, czy wiesz że ? Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych z 2018 r. nakłada obowiązek wprowadzenia zmian do statutu spółdzielni.

Zmiana nr 1 Rozszerzenie definicji przedmiotu działalności spółdzielni

Aktualna wersja ustawy rozszerza definicję przedmiotu działalności spółdzielni o  jej pracowników. W związku z tym spółdzielnia prowadzi swoją działalności już nie tylko w oparciu o pracę jej członków (jak to było dotychczas), ale również pracowników. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej, od kwietnia 2018 roku działania te obejmują także pracowników spółdzielni.

Zmiana nr 2 Dopuszczenie używania przez spółdzielnię socjalną w obrocie gospodarczym skrótu Spn.s.

Już nie musisz posługiwać się w oficjalnej dokumentacji pełną nazwą formy prawnej jaką jest spółdzielnia socjalna. Aktualnie możesz użyć skrótu Spn.s  . Pamiętaj jednak aby możliwość używania skrótu wpisać do statutu swojej spółdzielni.

Zmiana nr 3 Zmiana w definicji osób defaworyzowanych

W katalogu osób defaworyzowanych uprawnionych do założenia spółdzielni pojawiły się nowe kategorie jakimi są:

 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej(z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),
 • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej (tzn. niewykonujące np. umowy cywilno-prawnej),
 • osoby usamodzielniane czyli: osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu bądź osoby, których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

Zmiana nr 4 Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej

Oprócz nowych kategorii osób uprawnionych do założenia spółdzielni (zmiana nr 3) zmieniono także odsetek osób wywodzących się spoza katalogu osób defaworyzowanych w przypadku spółdzielni o konkretnym przedmiocie działalności. I tak aktualnie wystarczy, że osoby defaworyzowany będą stanowiły 30% ogólnej liczby założycieli jeśli spółdzielnia socjalna będzie działała przynajmniej w jednym z poniższych zakresów:

 • zadań i usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • opieki nad dziećmi do lat trzech, o której mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • prowadzenia niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203),
 • wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • bądź będą zakładane przez osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

Zmiana nr 5 Zmniejszenie się liczby założycieli do 3 osób w przypadku spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby fizyczne

Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby fizyczne w momencie jej powołania nie musi mieć 5 założycieli (tak jak to było dotychczas), a jedynie 3! Jednak należy pamiętać, iż w przeciągu 12 miesięcy od otrzymania wpisu do KRS spółdzielnia musi przyjąć w swój poczet dwóch kolejnych członków zachowując odpowiednią proporcję dotyczącą odsetka osób defaworyzowanych.

Zmiana nr 6 Możliwość przyjęcia w poczet członków pracowników defeworyzowanych w spółdzielni socjalnej osób prawnych szybciej niż po 12 miesiącach

Każda spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne ma obowiązek przyjęcia w ciągu 6 miesięcy od jej założenia przynajmniej 5 pracowników. Dotychczas każdy z pracowników spółdzielni, który nieprzerwanie przepracował co najmniej 12 miesięcy miał prawo wnioskować o przyjęcie go w poczet członków spółdzielni. Aktualnie ustawa daje możliwość aby z wnioskiem do założycieli spółdzielni zwrócić się szybciej niż po upływie roku. Pamiętaj jednak, że wcześniejsze przyjęcie pracownika na członka musi zostać uregulowane w statucie spółdzielni.

Zmiana nr 7 Możliwość poręczenia kredytów / pożyczek przez spółdzielnię socjalną osób prawnych

Zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy o spółdzielniach socjalnych: Spółdzielnia socjalna założona przez jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne lub organizacje pozarządowe może udzielić poręczenia pożyczek, kredytów lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wcześniej w tym przepisie była mowa o tych działaniach, ale jedynie w odniesieniu do pracowników defaworyzowanych, którzy np. założyli inną spółdzielnię socjalną lub podjęli działalność gospodarczą.

Zmiana nr 8 Wprowadzenie trybu konsultacji z pracownikami w spółdzielni socjalnej osób prawnych lub w sytuacji, w której spółdzielnia ma więcej pracowników, niż członków

W przypadku takich spółdzielni zarząd przeprowadza spotkanie konsultacyjne z pracownikami. Spotkania takie muszą odbyć się co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Mają one  służyć przekazaniu informacji o:

 • działalności i sytuacji ekonomicznej spółdzielni oraz
 • przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.

Jeśli spotkanie zakończy się wnioskami muszą one zostać przedyskutowane  na posiedzeniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom oraz walnemu zgromadzeniu pisemną informację   z wykorzystania tych wniosków. Pamiętaj jednak, że szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami musi określać regulamin przyjęty przez walne zgromadzenie.

Zmiana nr 9 Przyznanie głosu doradczego na walnym zgromadzeniu przedstawicielowi pracowników spółdzielni niebędących członkami

Aktualna wersja ustawy daje możliwość uczestniczenia z głosem doradczym na walnym zgromadzeniu jednemu z pracowników spółdzielni socjalnej. Pracownik ten nie może być członkiem spółdzielni i musi zostać wybrany bezwzględną większością głosów podczas zebrania pracowników, w którym weźmie udział co najmniej połowa pracowników również niebędących członkami spółdzielni.

Zmiana nr 10 Uelastycznienie zasad podziału nadwyżki bilansowej

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i jest przeznaczana na:

 • zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 20% (dotychczas było 40%),
 • społeczna i zawodowa reintegracja członków i pracowników – nie mniej niż 30% (dotychczas było 40%),
 • fundusz wzajemnościowy, którym zastąpiono fundusz inwestycyjny

Fundusz wzajmenościowy tworzony jest przez spółdzielnię socjalną w przypadku utworzenia lub przystąpienia do konsorcjum spółdzielczego.

 Zmiana nr 11 Członkowie zarządu mogą pracować tylko na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę

Z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni socjalnej rada nadzorcza, a w przypadku braku jej powołania walne zgromadzenie, nawiązuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy             o pracę albo umowy o pracę. Jest to bardzo istotna zmiana ponieważ do tej pory zarząd spółdzielni nie musiał być związany z nią żadną umową jednak po nowelizacji ustawy obowiązuje konieczności nawiązania stosunku pracy z całym zarządem.

Zmiana nr 12 Możliwość powołania konsorcjum spółdzielczego

Zgodnie z nowelizacją ustawy spółdzielnie socjalne mogą tworzyć konsorcjum spółdzielcze w formie umowy w celu:

 1. zwiększenia potencjału ekonomicznego i społecznego zrzeszonych spółdzielni socjalnych lub
 2. wspólnego organizowania sieci produkcji, handlu lub usług, lub
 3. organizowania wspólnej promocji działań spółdzielczych lub ekonomicznych, lub
 4. promocji wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

Konsorcjum spółdzielcze może ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie wspólnego występowania w zamówieniach publicznych oraz zapytaniach ofertowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Zmiana nr 13 Przyśpieszona lustracja dla spółdzielni socjalnych, których powstanie zostało sfinansowanie ze środków publicznych

Jeśli powstanie spółdzielni zostało sfinansowane ze środków publicznych musi ona w przeciągu 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności przeprowadzić lustrację. Pamiętaj, że niewywiązanie się z tego obowiązku będzie przesłanką do likwidacji spółdzielni.

Przepis o przyśpieszonej lustracji dotyczy tylko tych spółdzielni, które zarejestrowały się po 31.03.2018 r.

Zmiana nr 15 Możliwość zwolnienia ze składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej

Spółdzielnie socjalne, które będą członkami właściwego związku rewizyjnego, czyli związku zrzeszającego spółdzielnie socjalne są zwolnione ze składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej. Oznacza to, że zamiast składki w wysokości 550 zł rocznie mogą płacić 150 lub 200 zł. Ostateczna wysokość składki zależna jest od liczby członków, zgodnie ze statutem Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Zmiana nr 16 Zmiana przesłanek do likwidacji spółdzielni socjalnej, w tym pojawienie się dwóch nowych

Dotychczas było tak, że zmniejszenie się liczby członków spółdzielni socjalnej poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych było przesłanką do likwidacji spółdzielni (w zasadzie 1 dzień mniejszego składu członkowskiego powodował, że obowiązkiem zarządu było rozpoczęcie procesu likwidacji)

Nowelizacja ustawy wprowadza okres karencji (3 miesiące). Oznacza to, że przesłanką do likwidacji będzie mniejszy niż wymaga ustawa skład członkowski pod warunkiem, że będzie się utrzymywał przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Oprócz tego wprowadzono dwie dodatkowe przesłanki do likwidacji:

 • brak uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni socjalnej założonej przez 3 osoby fizyczne o dwie osoby defaworyzowane w ciągu 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (osoby te należy również zatrudnić),
 • brak przyśpieszonej lustracji w przypadku spółdzielni socjalnej, której powstanie było finansowane ze środków publicznych.
2. Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym:

i. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub

ii. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub

iii. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub

iv. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

której celem jest:

I. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
 • osób bezrobotnych, lub
 • absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
 • osób ubogich pracujących, lub
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

II. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt I, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej);

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;

d) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

  3. Jakie są formy prawne przedsiębiorstw społecznych?
  4. Kto może założyć przedsiębiorstwo społeczne?
  • Grupy inicjatywne osób fizycznych, czyli osoby z obszaru wsparcia naszego ośrodka (czyli mieszkańcy powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego i grodzkiego oraz żarskiego), którzy chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
  • Grupy inicjatywne osób prawnych, czyli osoby prawne posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie wsparcia naszego ośrodka (powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego i grodzkiego oraz żarskiego), w szczególności organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne, które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.
  • Podmioty ekonomii społecznej (również będą to grupy inicjatywne) pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne. Przedsiębiorstwem społecznym mogą stać się następujące podmioty ekonomii społecznej:
   • podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym; są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego;
   • podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej; są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego; grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:
    • organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
    • zakłady aktywności zawodowej;
    • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
    • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.
  5. Jak wysokie wsparcie finansowe można uzyskać i dla kogo?

  Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotację) można otrzymać na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (nowopowstałych lub istniejących) oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształconych w przedsiębiorstwa społeczne, udzielane jest dla osób:

  a) osób wskazanych w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z wyłączeniem osób niepełnoletnich);

  b) osób długotrwale bezrobotnych;

  c) osób ubogich pracujących;

  d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

  e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

  Na jedno miejsce pracy można uzyskać dotację w wysokości do 25 000,00 zł netto Ponadto udzielane będzie wsparcie pomostowe w formie finansowej na pokrycie obligatoryjnych kosztów i opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na podstawie Katalogu wydatków wsparcia pomostowego – Załącznik nr 23 do Regulaminu, które może być wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy w wysokości  średnio 1 500,00 zł netto, a przez kolejne 6 miesięcy w kwocie średnio 900,00 zł netto. 

  Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać maksymalnie sześćdziesięciokrotność przeciętnego  wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Warunkiem uzyskania wsparcia jest stworzenie miejsc pracy na minimalny okres 12 miesięcy.

  6. Na co można przeznaczyć dotację?

  Dotację można przeznaczyć na zakup:

  • środków trwałych,
  • wyposażenia wraz z kosztami dostawy, instalacji i uruchomienia,
  • prac remontowo-wykończeniowych budynków i pomieszczeń,
  • aktywów obrotowych do wysokości 20% dofinansowania (czyli zakupu np. surowców i materiałów związanych z działalnością produkcyjną lub usługową),
  • autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych, licencji, koncesji, zezwoleń;
  • środków transportu, pod warunkiem, że nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów, będą dobrze uzasadnione w biznesplanie i wykorzystywane jedynie do celów związanych z wykonywaniem działalności; kwota przeznaczona na ten wydatek nie może przekraczać 50% wartości dotacji;
  • promocji i reklamy, w tym utworzenia strony internetowej.
  7. Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe?

  Wsparcie pomostowe można przeznaczyć w przedsiębiorstwach społecznych m.in. na:

  • ZUS,
  • podatek dochodowy,
  • inne koszty pracodawcy,
  • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),
  • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
  • koszty najmu, dzierżawy lub leasingu maszyn i urządzeń,
  • usługi pocztowe,
  • usługi księgowe,
  • koszty ubezpieczeń
  • koszty telefonu i Internetu,
  • koszty materiałów biurowych,
  • koszty działań informacyjno-promocyjnych. 

  Katalog wydatków wsparcia pomostowego – Załącznik nr 23 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego.

  8. Jaka jest ścieżka uzyskania dotacji?
  Warunkiem uzyskania dotacji jest przejście następującej ścieżki:

  1. Złożenie formularza rekrutacyjnego.
  2. Rozmowa rekrutacyjna z doradcą – diagnoza potrzeb podmiotu.
  3. Zaliczenie etapu szkoleniowo-doradczego.
  4. Złożenie wniosku o dotację wraz z biznesplanem.
  5. Uzyskanie pozytywnej oceny Komisji i zakwalifikowanie się do listy rankingowej.
  6. Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego (w przypadku nowopowstających).
  7. Podpisanie umowy o dotację.
  8. Wniesienie zabezpieczenia dotacji.
  9. Jaka jest ścieżka uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego?
  Warunkiem uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego (pierwsze 6 m-cy) jest:

  1. Złożenie wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe wraz z wnioskiem o dotację.
  2. Uzyskanie pozytywnej oceny Komisji i zakwalifikowanie się do listy rankingowej.
  3. Podpisanie umowy podstawowego wsparcia pomostowego.
  4. Wniesienie zabezpieczenia podstawowego wsparcia pomostowego.
  10. Jaka jest ścieżka uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego?

  Warunkiem uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego (kolejne 6 m-cy) jest:

  1. Prawidłowe rozliczenie  podstawowego wsparcia pomostowego, poziom realizacji założeń Biznesplanu lub pozytywny wynik kontroli w miejscu działalności przedsiębiorstwa społecznego.
  2. Złożenie wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe.
  3. Uzyskanie pozytywnej oceny Komisji i zakwalifikowanie się do listy rankingowej.
  4. Podpisanie aneksu do umowy podstawowego wsparcia pomostowego.
  5. Wniesienie zabezpieczenia przedłużonego wsparcia pomostowego.
  11. Dokumenty do pobrania

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przyznawania wsparcia finansowego można znaleźć w Regulaminie oraz w załącznikach do Regulaminu.

  Regulamin
  Załączniki

  Czy odpowiedzieliśmy na Twoje pytania?

  Jeśli nie wyczerpaliśmy Twoich pytań, zapraszamy do kontaktu z nami, poprzez wypełnienie formularza obok, wykonania telefonu, lub wysłania maila.

  Dane kontaktowe:

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
  w Zielonej Górze

  Adres:
  Ul. Gen. Dąbrowskiego 41A,
  65-021 Zielona Góra
  Telefon:
  533 316 283
  E-mail:
  owes@fundacjacp.org
  [contact-form-7 id="208" title="Formularz Kontaktowy"]

  OWES

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
  w Zielonej Górze

  ul.Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41A