Najczęściej zadawane pytania oraz baza wiedzy

tutaj możesz dowiedzieć się co to jest przedsiębiorstwo społeczne, kto może założyć takie przedsiębiorstwo, oraz na jakie wsparcie można liczyć. Wszystko podane w formie listy pytań i odpowiedzi.

1. Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

Przedsiębiorstwo społeczne to rodzaj podmiotu ekonomii społecznej, którego najczęściej spotykaną formą jest spółdzielnia socjalna.

Przedsiębiorstwo społeczne charakteryzuje się następującymi cechami:

 • jest to wyodrębniony podmiot prowadzący działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, której celem jest:
  • integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych, polegająca na zatrudnieniu:
   • minimum 50 % osób:
    • bezrobotnych lub
    • z niepełnosprawnościami lub
    • bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców,
    • absolwentów CIS lub KIS;
   • minimum 30 % osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dziećmi do lat 3, usług wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zachowaniu zatrudnienia minimum 30 % osób wymienionych powyżej;
 • jest podmiotem, który nie rozdziela zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa;
 • jest zarządzany na zasadach demokratycznych,
 • wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami,
 • zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu procentowych proporcji zatrudnienia określonych powyżej.
2. Jakie są formy prawne przedsiębiorstw społecznych?
3. Kto może założyć przedsiębiorstwo społeczne?
 • Grupy inicjatywne osób fizycznych, czyli osoby z obszaru wsparcia naszego ośrodka (czyli mieszkańcy powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego i grodzkiego oraz żarskiego), którzy chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
 • Grupy inicjatywne osób prawnych, czyli osoby prawne posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie wsparcia naszego ośrodka (powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego i grodzkiego oraz żarskiego), w szczególności organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne, które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.
 • Podmioty ekonomii społecznej (również będą to grupy inicjatywne) pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne. Przedsiębiorstwem społecznym mogą stać się następujące podmioty ekonomii społecznej:
  • podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym; są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego;
  • podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej; są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego; grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:
   • organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
   • zakłady aktywności zawodowej;
   • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
   • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.
4. Jak wysokie wsparcie finansowe można uzyskać i dla kogo?

Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotację) można otrzymać na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (nowopowstałych lub istniejących) dla osób:

 • bezrobotnych, najbardziej oddalonych od rynku pracy (zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym);
 • bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców;
 • niepełnosprawnych.

Na jedno miejsce pracy można uzyskać dotację w wysokości do 25 200 zł. Dodatkowo, w przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych, można otrzymać wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów związanych z zatrudnianiem danej osoby. Wsparcie pomostowe może być wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy w wysokości 1 500 zł, a przez kolejne 6 miesięcy w kwocie 1 000 zł.

Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do wysokości 125 tys. zł.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest stworzenie miejsc pracy na minimalny okres 12 miesięcy.

5. Na co można przeznaczyć dotację?

Dotację można przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych,
 • wyposażenia wraz z kosztami dostawy, instalacji i uruchomienia,
 • prac remontowo-wykończeniowych budynków i pomieszczeń,
 • aktywów obrotowych do wysokości 15% dofinansowania (czyli zakupu np. surowców i materiałów związanych z działalnością produkcyjną lub usługową),
 • autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych, licencji, koncesji, zezwoleń;
 • środków transportu, pod warunkiem, że nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów, będą dobrze uzasadnione w biznesplanie i wykorzystywane jedynie do celów związanych z wykonywaniem działalności; kwota przeznaczona na ten wydatek nie może przekraczać 50% wartości dotacji;
 • promocji i reklamy, w tym utworzenia strony internetowej.
6. Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe można przeznaczyć w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych na:

 • ZUS,
 • administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • usług pocztowych,
 • usług księgowych,
 • usług prawnych,
 • telefonu i Internetu,
 • materiałów biurowych,
 • działań informacyjno-promocyjnych.
7. Jaka jest ścieżka uzyskania dotacji?

Warunkiem uzyskania dotacji jest przejście następującej ścieżki:

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego.
 2. Rozmowa rekrutacyjna z doradcą – diagnoza potrzeb podmiotu.
 3. Zaliczenie etapu szkoleniowo-doradczego.
 4. Złożenie wniosku o dotację wraz z biznesplanem.
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny Komisji i zakwalifikowanie się do listy rankingowej.
 6. Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego (w przypadku nowopowstających).
 7. Podpisanie umowy o dotację.
 8. Wniesienie zabezpieczenia dotacji.
8. Jaka jest ścieżka uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego?

Warunkiem uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego (pierwsze 6 m-cy) jest:

 1. Złożenie wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe wraz z wnioskiem o dotację.
 2. Uzyskanie pozytywnej oceny Komisji i zakwalifikowanie się do listy rankingowej.
 3. Podpisanie umowy podstawowego wsparcia pomostowego.
 4. Wniesienie zabezpieczenia podstawowego wsparcia pomostowego.
9. Jaka jest ścieżka uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego?

Warunkiem uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego (kolejne 6 m-cy) jest:

 1. Prawidłowe rozliczenie pierwszych czterech miesięcy podstawowego wsparcia pomostowego.
 2. Złożenie wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny Komisji i zakwalifikowanie się do listy rankingowej.
 4. Podpisanie aneksu do umowy podstawowego wsparcia pomostowego.
 5. Wniesienie zabezpieczenia przedłużonego wsparcia pomostowego.
10. Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przyznawania wsparcia finansowego można znaleźć w Regulaminie, w Rozdziale III, oraz w załącznikach do Regulaminu.

Regulamin
Załączniki

Czy odpowiedzieliśmy na Twoje pytania?

Jeśli nie wyczerpaliśmy Twoich pytań, zapraszamy do kontaktu z nami, poprzez wypełnienie formularza obok, wykonania telefonu, lub wysłania maila.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Zielonej Górze

Adres:
Ul. Gen. Dąbrowskiego 41 D/3,
65-021 Zielona Góra
Telefon:
533 316 283
E-mail:
owes@fundacjacp.org
OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Zielonej Górze

ul.Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41D/3

Rozmiar czionki
Kontrast