WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY

Dotacje zostaną przyznane na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształconych w przedsiębiorstwa społeczne (151 dotacji w nowych i 17 w istniejących przedsiębiorstwach społecznych).

dotacja inwestycyjna

wsparcie pomostowe

usługi towarzyszące

Wsparcie to dotyczy tych miejsc pracy, które zostaną utworzone dla:

Dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne, może zostać przyznane, jeżeli stworzenie nowych miejsc pracy dotyczy następujących osób oddalonych od rynku pracy:

 1. bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, zwłaszcza najbardziej oddalonych od rynku pracy, tj. takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wpisujących się w definicję osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, lub
 2. wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.:
  • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnionych od alkoholu,
  • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym lub
 3. osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jak wysokie wsparcie finansowe można uzyskać?

Na jedno miejsce pracy można uzyskać dotację w wysokości do 25.200,- zł. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do wysokości 125 tys zł.

Ponadto udzielane będzie wsparcie pomostowe w formie finansowej na pokrycie kosztów związanych z zatrudnianiem danej osoby, które może być wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy w wysokości 1 500 zł, a przez kolejne 6 miesięcy w kwocie 1 000 zł oraz zindywidualizowanych usług w formie m.in. doradztwa biznesowego, specjalistycznego, coachingu, mentoringu, szkoleń branżowych i zawodowych.

HARMONOGRAM

Harmonogram dotacji

Szczegółowe informacje w Regulaminie projektu (link)

Działania wspiera specjalistka ds. dotacji:

Sylwia Kostrzewa

cy5rb3N0cnpld2FAZnVuZGFjamFjcC5vcmc=

Tel.: 533 316 281

Joanna Suchocka

ai5zdWNob2NrYUBmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==

Tel.: 607 041 779

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Rozmiar czionki
Kontrast